FÖRETAGSHISTORIA

Norrland VA är ett familjeägt anläggningsbolag. Vi utvecklar och utför såväl riktigt stora som mindre byggprojekt inom vatten & avlopp, anläggning och mark. Vi arbetar nära våra kunder med en organisation präglad av entreprenörskap, gediget kunnande och lokal närvaro i hela Storstockholm. Norrland VA bedriver verksamhet inom vatten & avlopp, anläggning, mark, väg och projektutveckling. Norrland VA kombinerar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet till kunden med platt organisation, korta beslutsvägar och snabb återkoppling, med det stora bolagets kapacitet.

VISION

Att kunna en dag få vara ”bäst i klassen”, vi är inte det största företaget i regionen men det är inte vårt mål utan det är att kunna vara det bästa alternativet i regionen som kan leverera färdiga lösningar med bästa resultat enligt kundens önskemål. Vi vill vara alternativet man ska välja där man ska kunna känna sig trygg i att vi vill kundens bästa.

Vi vill även kunna vara en bidragande faktor som arbetsgivare att medarbetare ska kunna känna sig trygg och trivas på sin arbetsplats. För oss på Norrland VA spelar det ingen roll vilket kön du har eller vilket språk, nationalitet, religion eller hudfärg du har. Alla är med oss som lika människor. Vi är för mångfald.

KVALITETSPOLICY

Norrland VA skall vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna skall känna sig trygga när de anlitar oss. Vi eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, skall bli en bra referens. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet.

Norrland VA skall leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.

Detta gör vi genom att:

 • Följa våra utarbetade projektrutiner och vårt kvalitetssystem vilka stödjer oss genom hela projekten. Vi skall dessutom arbeta för att ständigt förbättra dessa rutiner och system.

 • Fokusera på en mycket god planering av de projekt vi utför så att vi gör rätt från början och håller utlovade deltider och sluttid.

 • Driva våra projekt med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

 • Organisera projekten på bästa sätt genom att tillse att varje medarbetare har erforderlig kompetens för sitt ansvarsområde.

 • Vara lyhörda för våra kunders förväntningar.

 • Utarbeta konkreta kvalitetsmål och handlingsplaner.

MILJÖPOLICY

Norrlandva har en uttalad vilja att vara en del av ett hållbart samhällsbyggande vilket ställer stora krav på oss som medarbetare. För att nå upp till våra mål arbetar vi koncernövergripande avseende hållbarhet och miljö där vi löpande arbetar med interna och externa projekt och ser ständig utveckling som ett självklart sätt att arbeta och bevara vår långsiktiga målsättning.

Vi verkar för att ständigt förbättra våra arbetsplatser och skall i alla delar av vår verksamhet minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga anställda genom kontinuerlig information och utbildningar.

 • Att alltid använda miljöanpassade maskiner, fordon och annan utrustning som krävs för vår verksamhet.

 • Ständigt förbättra planeringen av de projekt vi utför och därmed minimera åtgången av råvaror och energi genom minskad tidsåtgång och att vi gör rätt från början.

 • Känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör vår verksamhet samt efterleva de miljökrav som våra kunder ställer på oss.

 • Sträva efter att minimera avfallsmängderna och möjliggöra återanvändning och återvinning.

 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar både miljömässigt och ekonomiskt.

 • Utarbeta konkreta miljömål och handlingsplaner.

ARBETSMILJÖPOLICY

En bra arbetsmiljö handlar inte bara om en riskfri arbetsplats utan även om att alla medarbetare skall trivas och utvecklas i sitt arbete. Ett öppet klimat och en öppen dialog med samtliga medarbetare skapar förutsättningar för god hälsa och  arbetsglädje. Det är vår övertygelse att vi genom förebyggande insatser bäst skapar förutsättningar för en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandlingar, diskriminering samt mobbning.

Varje anställd skall ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Det ankommer var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam och genast rapportera eventuella risker och hot som påverkar arbetsmiljön.

Norrland VA kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen skall ges möjlighet att trivas och utvecklas.

Detta gör vi genom att:

 • Alla anställda skall få erforderlig information, instruktion och utbildning i skydds- och arbetsmiljöfrågor.

 • Förebygga förslitningsskador, olyckor och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra verktyg, maskinell utrustning och andra hjälpmedel.

 • Skapa en bra gemenskap och trivsel inom bolaget.

 

Vi stöder ”ÅKERSBERGA BASKET”

spelare och är sponsor för teamet.

utvecklare BWebArt

© NORRLAND VA 2021

följ oss